יום ראשון, 19 באוקטובר 2014

כתיבת הצעת מחקר במדעי החברה (מדריך למתחילים)



פרפראזה על מטבע לשון מוכר: הקשר שבין משתנה שולי כלשהו לתופעה חברתית/פוליטית/כלכלית נפוצה

בשני העשורים האחרונים, על רקע התפתחות היסטורית/טכנולוגית/חברתית כלשהי, אנו עדים לפריחה מחקרית רחבת היקף בתחום מדעי החברה על אודות תופעה חברתית/פוליטית/כלכלית נפוצה. החוקר א' ומומחים נוספים בתחום הכלכלה הפוליטית, אשר זכו בהמשך לכינוי "אסכולת שם העיר שבה ערכו את הכינוס הראשון שלהם", נטו לספק הסברים מאקרו-כלכליים ופוליטיים-רציונאליים לתופעה זו (מקורות: המאמר המוקדם של חוקר א' שבו הופיע הטיעון המקורי לראשונה, הספר של חוקר א' שהוא למעשה הרחבה של המאמר, עוד 6 מאמרים מאוחרים יותר של אותו החוקר שחוזרים על אותו הטיעון). לעומתם, קבוצת חוקרים מתחום לימודי התרבות סבורים כי נורמות אתניות-דתיות ומיתוסים פוליטיים ייחודיים מסבירים הבדלים בין-מדינתיים באופן התפתחותה של התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה. תרומתה המרכזית של אסכולה זאת הייתה בניסוחו ובהגדרתו של מושג ה"היה כבר מושג כזה בשנות ה-70 וה-80 אבל נתנו לו שם חדש" אשר מאיר באור חדש ומקורי את ההיבטים ה"רכים" יותר של התופעה. לבסוף, קבוצת חוקרות (אני מקווה שהשם הסקנדינבי הבלתי ניתן להגייה הוא אכן שם של אישה) וחוקרים, אשר רובם ככולם שייכים לתחום הסוציולוגיה הביקורתית, פירשו את התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה תוך התייחסות להקשר החברתי-קבוצתי הרחב שבתוכו היא מתקיימת. קבוצה זו שמה דגש על האינטראקציות הבין-אישיות והרב-דוריות היוצרות את התופעה "מלמטה", משעתקות אותה ומאפשרות את המשך קיומה.

בה בעת, בשנים האחרונות התפתח ויכוח מחקרי נוקב בנוגע לשאלה האם התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה היא תופעה חדשה או מתמשכת (לצטט את מאמר הסקירה ההוא מה-Annual Review of Sociology; אין לי מושג אם זה באמת ויכוח משמעותי כי לא שמעתי עליו עד לפני חודשיים, אבל נקווה שכן): מן הצד האחד, חוקרים השייכים לאסכולת ההבנייה החברתית (הקונסטרוקטיביזם) טוענים כי אליטות חברתיות/פוליטיות/כלכליות/תרבותיות/תקשורתיות יצרו כמעט יש מאין את התופעה, תוך המצאת סמלים חדשים ושיבוש של הסדר החברתי הקודם על מנת לצבור הון פוליטי/חברתי/כלכלי. מן הצד האחר, חוקרים המשייכים עצמם ברובם לאסכולת המוסדיות ההיסטורית (לבדוק אם ככה הם באמת קוראים לעצמם) מראים כי התופעה אינה חדשה וכי המוסדות החברתיים שאפשרו את קיומה של התופעה – והמדובר הן על המוסדות הבירוקראטיים הפורמאליים והן על המוסדות החברתיים הבלתי פורמאליים – ניתנים לזיהוי כבר בתקופה היסטורית מוקדמת יחסית, כלומר בתקופת המודרניזציה המוקדמת בארצות אירופה (למדתי בתואר הראשון רק את "מבוא לעת החדשה המאוחרת" כך שהמאה ה-19 היא מבחינתי ראשית ההיסטוריה).

במקביל למחקרים התיאורטיים אשר נסקרו בשתי הפסקאות הקודמות, נערכו בשנים האחרונות מחקרים אמפיריים רבים אשר ניסו להכריע בין ההסברים התיאורטיים השונים לתופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה, אולם התוצאות אשר התקבלו עד כה מן המחקרים הללו אינן חד משמעיות. מחקרים השוואתיים כמותניים-סטטיסטיים אשר נערכו על מגוון רחב של מקרים (N גדול) הראו כי המשתנים הכלכליים והפוליטיים השפיעו באופן מובהק מן הבחינה הסטטיסטית על מידת שכיחותה של התופעה הנפוצה, ולפיכך איששו במידה רבה את טענותיה של גישת הכלכלה הפוליטית. לעומתם, מחקרים מתחום חקר השיח אשר בחנו טקסטים היסטוריים מכוננים ובעיקר אוטוביוגרפיות של השחקנים החברתיים המרכזיים שהיו מעורבים בתופעה הראו כיצד השיח ההגמוני של האליטות החברתיות והסמלים התרבותיים הכרוכים בו כוננו ושיעתקו את התופעה. לפיכך, מחקרים אלה תומכים בעיקרם בטענותיה של הגישה התרבותית. לבסוף, מחקרים איכותניים שכללו ריאיונות עומק ותצפיות על פרקטיקות חברתיות עכשוויות שהן חלק מן התופעה הנפוצה מצאו כי דפוס היחסים בין אנשים ונשים המשתתפים באופן פעיל בתופעה, ובעיקר הסוציאליזציה (החיברות) הכרוך בהשתתפות בטקסי מעבר שנתיים ורב-דוריים הקשורים אליה, הם מרכיב חשוב בהתמשכותה והתפתחותה של התופעה לאורך שנים ודורות. ברור, אם כן, כי מחקרים אלה תומכים בפרשנותה של אסכולת הסוציולוגיה הביקורתית לחקר התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה.

מסקירת הספרות עד כה מפתיע לגלות (בעצם לא עד כדי כך מפתיע, אבל צריך להצדיק את ההצעה) כי המחקרים הקיימים לא התייחסו לאופן שבו משפיע משתנה שולי כלשהו על התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה (אמנם חוקרת ג' הכניסה את המשתנה השולי לרגרסיה שלה בפרסום משנת 2012, אולם אופן המדידה של המשתנה השולי במחקר שלה שנוי במחלוקת וארחיב על כך בהמשך בהערת שוליים בפסקה המתודולוגית). בנוסף, מרבית המחקרים האמפיריים עסקו בתופעה כפי שבאה לידי ביטוי בעיקר בארצות הברית ובמדינות אירופה, ומחקרים אשר בוחנים את התופעה באזורים נוספים בעולם, ובעיקר במזרח התיכון, בדרום ומרכז אמריקה, באסיה ובאפריקה (כלומר כל המקומות שהם לא אירופה וצפון אמריקה) הם נדירים יחסית. במחקר הנוכחי, אבדוק את התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה כפי שבאה לידי ביטוי בישראל (או במדינה אחרת שאני מכיר את שפת הדיבור והכתיבה בה) בשני העשורים האחרונים. מעבר לכך שלא נערך מחקר מקיף על אודות תופעה זאת בהקשר של המקרה הישראלי, ישראל מהווה מקרה בוחן מעניין בגלל האופן שבו המשתנה השולי שעומד במוקד מחקר זה השפיע באופן ייחודי על התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה. המשתנה השולי הוא משמעותי במקרה הישראלי בגלל סיבה היסטורית או חברתית מסוימת (שלמדתי עליה בקורס המבוא לתקשורת/פוליטיקה/כלכלה/תרבות/ביטחון/פמיניזם/חברה בישראל בתואר הראשון). אציין, כי אינני סבור כי ישראל היא מקרה ייחודי, אלא טוען כי היא מייצגת את קבוצת המדינות הלא-מערביות המעורבות מבחינה אתנית-לאומית אשר זכו לעצמאות במהלך הגל השני של הדמוקרטיה (זה הגל השני או השני וחצי? לחפש בויקיפדיה או בפורטל סיכומים של סטודנטים אמריקנים). לסיכום חלק זה, מבחינה תיאורטית המחקר הנוכחי מנסה לקדם גישה של "שם חדש כדי שלא ישימו לב שזאת בסך הכול וריאציה על גישת הכלכלה הפוליטית" ובכך לתרום באופן ייחודי לספרות הקיימת על אודות התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה.

מבחינה מתודולוגית, המחקר הנוכחי ישלב בין גישות איכותניות, היסטוריות וכמותניות-סטטיסטיות לחקר התופעה. חוקר ז' וחוקרת ח' (האבות המייסדים של המחקר המשולב במדעי החברה, לצטט את ארבעת הספרים שלהם בנושא) ממליצים על שימוש בשיטת מחקר משולבת שכן כך ניתן להתגבר על ההטיות האונטולוגיות והאפיסטמולוגיות (וואו, זה נשמע טוב) הכרוכות בשימוש בשיטת מחקר יחידה, דבר אשר חשוב במיוחד כאשר בוחנים תופעה כה רחבה ורבת-פנים (סיכוי טוב שבסוף אוריד את כל ההיבט הכמותני-סטטיסטי כי הניתוח האיכותני ייקח לי פי 3 זמן ממה שתכננתי). מבחינה איכותניות, אערוך ריאיונות עומק עם כ-40 פעילים ושחקנים מרכזיים (עדיף לזרוק מספר מאשר לכתוב "רבים" – זה נשמע יותר רציני) אשר נוטלים חלק בתופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה וכן אערוך תצפיות משתתפות במהלך אירועים מרכזיים כלשהם הקשורים לתופעה. מבחינה כמותנית-סטטיסטית, אצור מאגר נתונים חדש אשר יכלול את נתוני הלמ"ס/משרדי ממשלה/רשויות אחרות/סקרי דעת קהל/מאגרים קיימים, תוך מדידה חדשה של המשתנה השולי (אף אחד לא מדד אותו עד כה כי הוא, כאמור, שולי) המתבססת על ניתוח תוכן כמותני של מסמכים/כתבות עיתונאיות/נתונים/אחר מן השנים 1990 עד 2013. הנתונים זמינים לניתוח בארכיון או ספרייה כלשהי בירושלים/תל אביב (מזל שאני לא גר בפריפריה). עד כה ניסחתי ספר קידוד וערכתי פיילוט על כל המסמכים/כתבות/נתונים/אחר בשנים 1990 ו-2005 והתוצאות מראות כי אכן קיים קשר בין המשתנה השולי ובין התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה (ראה נספח א', להוסיף גרפים פשוטים וצבעוניים כדי שגם הסוקרים שקשה להם עם סטטיסטיקה ו/או שאינם מהתחום שלי יצליחו להבין את הניתוח).

אני סבור כי מחקר זה חשוב וראוי למימון/תמיכת הקרן/אישור הועדה המלווה/אישור המחלקה מארבע סיבות מרכזיות. ראשית, המחקר עוסק בתופעה חברתית/פוליטית/כלכלית נפוצה אשר לא זכתה לתשומת לב מספקת בנוגע למקרה הישראלי/האחר. שנית, הוא מעלה למרכז הדיון משתנה שולי כלשהו אשר לא זכה עד כמה לתשומת לב מחקרית מספקת במחקר האקדמי בנושא וכמו כן לא נמדד באופן מוקפד במחקרים האמפיריים הקיימים. שלישית, מבחינה תיאורטית, המחקר הנוכחי מבקש לקדם גישה מחקרית חדשה לנושא: "שם חדש כדי שלא ישימו לב שזאת בסך הכול וריאציה על גישת הכלכלה הפוליטית". לבסוף, אני מקווה כי ההבנה כיצד המשתנה השולי משפיע על התופעה החברתית/פוליטית/כלכלית הנפוצה עשוי לתת בידינו רעיונות חדשים כיצד להתמודד עם התופעה הנ"ל, הן בישראל והן מחוצה לה, ובכך לעזור בקידום השלום/מיגור העוני/התמודדות עם שסעים חברתיים/שיכוך המתח הבין-עדתי/הגברת הצמיחה/יצירתה של חברה דמוקרטית/קידום הקריירה שלי.


9 תגובות:

 1. חנן, אתה מנסה לרמוז שהמחקר שלי שולי??? הוא לא שולי, הוא מחדש בתחום איזוטרי.
  תתבייש לך ככה ללעוג לאנשים.
  ואגב, גם מדעי הרוח.

  השבמחק
 2. מעולה! שולח לכל הסטודנטים שלי, עם קרדיט כמובן: (כהן, 2014).

  השבמחק
 3. מצוין.. אגב, נדמה לי שזה תרגיל שאפשר להפעיל על ז'אנרים נוספים, הטקסט האקדמי אינו ייחודי במובן זה.

  השבמחק
 4. מבריק! צריך לתת את זה לסטודנטים בקורסי מבוא בתואר ראשון - או שכולם יירשמו לדוקטורט ויגישו הצעות מחקר מצטיינות, או שהם ינוסו על נפשם וינסו את מזלם בתחומים פחות הזויים מאקדמיה. מצחיק, שנון ומייאש - בקיצור, כל מה שכתיבה טובה צריכה להיות.

  השבמחק
 5. הצעה מעולה, בול כמו שלי, ומכאן גם שלי מעולה ;). אני מציעה להוסיף אותה לוורד כטמפלט להצעות מחקר במד"ח (לפחות יצא לך משהו מזה).

  השבמחק
 6. לאחר קריאת תסכימו איתי כי מידע זה טוב מאוד לחלוק כאן עם אתם, אני מאמין שלה יהיה השראה לאחרים גם כמו מצאתי אושר ושמחה הנישואים שלי היום, אני עד חי זה עובד בשבילי , בעלי חוזר הביתה אחרי 2 שנים של גירושין, שלה כמעט לא יאומן אבל נס.
  שמי תמר מריה, מירושלים - ישראל, אני אחות במקצועה. לפני כמה שבועות קראתי הערות דומות על מערכת יחסים ייעוץ בלוגים פוסט על הגברת בארה"ב בשם תרזה, היא העידה איך היא החזיר בחזרה אהבה אמיתית אמון לתוך הנישואים השבורים שלה, היא אמרה ד"ר אאודואה שעזר לה ליישב עם בעלה לאחר מספר חודשים של הפרדה. הייתי כל כך בר מזל לקרוא את זה coment ואני להעתיק את כתובת הדוא"ל האישית Dr.Oduduwa לתקשר איתו אישי לעזרה לעזרה דחופה להחזיר את הבעל שלי לשעבר בעלה
   {dr.oduduwaspellcaster@gmail. com
  בשבוע שעבר בבוקר יום שני אני שולח הודעת דוא"ל לתקשר עם ד"ר Oduduwa אותו לעזרה.
  לפני חודשיים היה לי מאבק ענק עם בעלי אנדרס הוא הביט ישר לתוך העיניים שלי; אמר שהנישואים שלנו הסתיימו, הוא אמר שהוא סיים עם הנישואים שלנו, הוא לקח את הבן שלי פליקס ולנסוע שלנו של הארץ כדי לחיות בקנדה עם אישה אחרת, מאז אני כבר מנסה להתקשר ולשלוח הודעות לו דרך טלפונים, חציון חברתי ודוא"ל אבל הוא חסם לחלוטין את הקו שלי מלהגיע אליו ובנו פליקס היה איתו ואני לא יכולתי לשמוע את הבנים שלי קול, הכאב הזה אני עובר כל חיי עד היום פגשתי הגדול Dr.Oduduwa אהבה גלגלית אהבה, הייתי כל כך מתוסכל וזקוק לעזרה לפחות כדי להגיע לדבר עם בנו פליקס, הייתי לקרוא להתנצל גם כאשר שנינו יודעים שהוא עשה לי עוול, הוא לקח את הבן ממני ממני במשך 7 חודשים אין מילים ללא מכתב. מצב זה היה להרוג אותי כל יום הייתי מדוכא ואני זקוק נואשות עזרה דחופה ופתרון כדי לפתור בעיה זו אז אני קשר כתובת הדוא"ל של ד"ר אודואה כפי שאני מאמין שהוא יכול רק מקווה לעזור לי להחזיר את בעלי הביתה עם הבן שלי פליקס . עם זאת, ד"ר Oduduwa הבטיח לי שהוא יכול לעזור לי להחזיר את בעלי ואת הילד בחזרה הביתה בתוך 7 ימים של אהבה תפילה איות, הייתי המום ונתתי לו לנסות, אני בזהירות בצע את ההוראות צעד צעד. יומיים אחרי שדודודואה אמר שהוא עשה כישוף סיים את כוח הכתיב של האוהל בבית המקדש של הפתרון, כל אלה נעשו על ידו לבד, לא עשיתי שום דבר רק כדי לספק פריטים הנדרשים. באותו לילה טלפן אלי אנדרס בטלפון הסלולרי כדי להתנצל, הוא דיבר אלי בחביבות רבה, הוא הצטער מאוד על כל מה שעשה כדי לפגוע בי. אנדרס יחזור הביתה עם פליקס שלנו. אני כל כך שמח היום שיש לי את המשפחה שלי משוחזר ובעלי ואני אוהב אחד את השני יותר מאשר אי פעם. אני אעריך לעד את אודודובה. אני מבטיח לחלוק את עדותי החדשות הטובות לחברי וכולם כאן בעולם.
  Oduduwa אמר לי גם יש לו כוחות מחוננים לפתרון האתגרים הבאים של החיים;
   * אהבה לחשים Win-Back המאהב לשעבר
  * הצלחה וקידום טבעת קמיע * טבעת קסם מזל.
  * wards - מגן הגנה
  * שורשים מסורתיים ו herbals כדי לרפא מחלה, תרופה לסרטן
    מחלות, תרופה HIV, לחץ דם גבוה.
  * קסם פוריות
  * מזל המספרים מספרים
  * טבעת מבורכת לזכייה - משחק וכו '.
  יש לך מזל גדול לקרוא את העדות החדשה שלי כאן היום, זה עובד בשבילי. אני מאמין שזה יעבוד גם בשבילך.
  WhatsApp: +79268011965
   dr.oduduwaspellcaster@gmail.com

  השבמחק
 7. ידידים ליום טוב, שמי אנטוניו לורה מישראל, אני רופא רפואי במקצועי כירורג, אני בן 45, קרא בעיון את עדות חיי האמיתית כיצד החזרתי את האהבה לשעבר תוך יומיים של נרות נתח אהבה איות תפילה, יש לי כוונות טובות לחלוק את החדשות הטובות כאן כי אני יודע שמידע זה יעזור למישהו שקורא את זה כרגע לרפא לב שבור ולהשיב יחסי אהבה אבודים תוך יומיים. הסטוי שלי אולי דומה, הייתי נשוי לאנטוניו ארבע שנים, בחודש שעבר הוא נפרד ממני, עשיתי הכל כדי להחזיר אותו לאהוב אותי, אבל כל מה שעשיתי היה לשווא, רציתי שהוא כל כך יחזור בגלל שהיה לנו שני ילדים קטנים יחד ואני כל כך אוהבת אותו שאני לא יכולה לחיות בלעדיו, שאלתי אותו עם הכל, הבטחתי אבל הוא סירב. הסברתי את הבעיה שלי לעמיתי בעבודה, היא החברה הטובה שלי והיא ייעצה לי ליצור קשר עם מגה איות אהבה שיכול לעזור לי לאיית אהבה, אבל אני מהסוג שלעולם לא חשב שמאיית איות אהבה קיימת או יכול לעבוד, לא הייתה לי ברירה אלא לנסות, שלחתי בדוא"ל את כתובת הדוא"ל ליצירת קשר עם ערוץ האיות שהיא נתנה לי וכמה מוניטות אחרי שקיבלתי תשובה. ד"ר אדודווה אמר לי שהוא יכול לעזור לי להחזיר את בעלי, זה היה אין בעיה שהכל יהיה בסדר לפני שלושה ימי עבודה, עקבתי בקפידה אחר כל ההוראות שלו על מה לעשות בביתי במהלך תפילת איות אהבה באמצע הלילה. אודודואה השיק לאוויר קטע כתיב של אהבה ובאופן מפתיע, היום השני היה בסביבות השעה 06:00. בן זוגי לאהוב של בעלי התקשר אלי בטלפון הנייד שלי, הייתי כל כך מופתע כי בעלי סירב להתקשר אליי ולא שלח לי טקסט בשלושת השבועות האחרונים, פתאום הוא התקשר להתנצל בפני והוא אמר שהוא יחזור הביתה לבקר אותי והילדים שלי בקרוב. מאז אותו היום הראשון שהוא התקשר אלי, הוא התקשר אלי והתקשר אלי כל יום, היום הוא התקשר לענתי לשיחת הטלפון והוא אמר שוב שהוא כל כך מצטער על כל מה שקרה שהוא רצה שאסלח ואחזור אליו כבן זוג אהבה, שהוא כל כך אוהב אותי. אני כל כך שמח ועד היום התחלנו לחיות יחד באושר כמשפחה אחת. תודתי העמוקה עוברת לד"ר אודודואה על כוחותיו המחוננים להחזיר את הנישואין השבורים ולהחזיר בן זוג לאהבה לשעבר תוך יומיים אהבה לאיות תפילה שעובדת. אני ממליץ עליו בכנות לכל מי שמחפש שיקום אהבה דחוף (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  השבמחק
 8. בעלי ואני נשואים כבר 7 שנים. היינו נשואים באושר עם שני ילדים, במשך החודש האחרון התחלתי לשים לב להתנהגות מוזרה ממנו וכמה שבועות אחר כך גיליתי שבעלי רואה מישהו. הוא התחיל לחזור מאוחר מהעבודה, כמעט ולא היה אכפת ממני או מהילדים, לפעמים הוא יוצא ואפילו לא חוזר הביתה במשך 2-3 יום. עשיתי כל מה שיכולתי כדי לתקן את הבעיה הזו אבל הכל היה לשווא, הדאגתי מאוד והייתי זקוק לעזרה כשגלישה באינטרנט באחד הימים נתקלתי באתר שהציע כי ד"ר איגבינוביה יכול לעזור בפתרון בעיות זוגיות, שחזור מערכות יחסים שבורות ו וכך הלאה אז הרגשתי שאני צריך לנסות אותו, אז יצרתי איתו קשר והוא עשה לי כישוף רק יומיים בעלי בא אלי והתנצל על העוולות שהוא עשה ומבטיח לא לעשות את זה שוב מאז ומאז הכל יש לו חזר לקדמותו. אני ומשפחתי שוב חיים יחד בשמחה .. הכל בזכות ד"ר איגבינוביה. אם אתה זקוק לגלשן כישוף שיכול להעביר כישוף שעובד באמת, אני מציע לך לפנות אליו. הוא לא יאכזב אותך. זה הדואר האלקטרוני שלו: doctorigbinovia93@gmail.com או WhatsApp / viber +2348144480786 לוקחים דברים כמובנים מאליהם וזה ייקח מכם

  השבמחק